Dịch Vụ thực hiện | THiết bị cứu hỏa

Bình cứu hỏa
Hệ thống CO2
Hệ thống FM200

Hệ thống halon
Hệ thống bột khô
Hệ thống foam

Hệ thống phát hiện báo cháy
Hệ thống phun sương
Thiết bị thở SCBA

Thiết bị thở Oxy y tế
Thiết bị thở EEBD
Phân tích Foam

QUY TRÌNH

Kiểm tra

Bảo dưỡng

Sửa chữa

Chứng Nhận

HÃNG ỦY QUYỀN

 

 

 

Bảo dưỡng được các hãng sản xuất trên toàn cầu

ỦY QUYỀN BỞI ĐĂNG KIỂM

isthmus Bureau of Shipping

American Bureau of Shipping

Bureau Veritas

Nippon Kaiji Kyokai

China Classification

VR Register

Liberia Flag

Parnama Flag

CERTIFICATE OF
APPROVAL OF SERVICE SUPPLIER