Dịch Vụ | Thử Tải cẩu

QUY TRÌNH

Kiểm tra

Bảo dưỡng

Thử tải

Chứng Nhận

HÃNG ỦY QUYỀN

 

 

 

Thử được các hãng sản xuất lên đến trên 200 tons

ỦY QUYỀN BỞI ĐĂNG KIỂM

isthmus Bureau of Shipping

American Bureau of Shipping

Bureau Veritas

Nippon Kaiji Kyokai

China Classification

VR Register

Liberia Flag

Parnama Flag

CERTIFICATE OF
APPROVAL OF SERVICE SUPPLIER