Dịch Vụ thực hiện | BÈ cứu sinh bơm hơi

QUY TRÌNH

Kiểm tra

Bảo dưỡng

Sửa chữa

Chứng Nhận

HÃNG BÈ ỦY QUYỀN 

Youlong

Ningbo hailfeng

Hải An

Cunhong

Tokugawa

Haining

ỦY QUYỀN BỞI ĐĂNG KIỂM

isthmus Bureau of Shipping

American Bureau of Shipping

Bureau Veritas

Nippon Kaiji Kyokai

China Classification

Parnama Flag

VR Register

Liberia Flag

CERTIFICATE OF
APPROVAL OF SERVICE SUPPLIER