Dịch Vụ thực hiện | Xuồng cứu sinh , xuồng cấp cứu , cầu

QUY TRÌNH

Kiểm tra

Bảo dưỡng

Sửa chữa

Chứng Nhận

HÃNG XUỒNG ỦY QUYỀN 

Ningbo Asia

Zhejiang Hengxin

Ningbo New Marine

Qingdao Beihai

Binh An

Định Đô

Đức Thịnh

Wuxi Haihong

ỦY QUYỀN BỞI ĐĂNG KIỂM

isthmus Bureau of Shipping

American Bureau of Shipping

Bureau Veritas

Nippon Kaiji Kyokai

China Classification

VR Register

Liberia Flag

Parnama Flag

CERTIFICATE OF
APPROVAL OF SERVICE SUPPLIER