Máy đo mức lỏng CO2

Thiết bị đo mức chất lỏng CO2 hiện nay, rất kinh tế mà trạm dịch vụ hoặc thuyền viên chủ tàu có thể mua để sử dụng