BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC TRANG THIẾT BỊ CỨU SINH, CỨU HỎA, XUỒNG CỦA TÀU BIỂN, TÀU SÔNG

1. BẢO DƯỠNG BÈ CỨU SINH :

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bè cứu sinh theo quy định của nghị quyết IMO 761(18) và của  nhà sản xuất.

Các lọai bè chúng tôi đã được ủy quyền của nhà sản xuất gồm:

–  Shanghai Youlong (KHA; KHZ; KHD; KHZD; KHR:KHK; KHY; KHYJ; KHY(SR)…. ),

– Shanghai CunHong (CHF),

– CRV.

2. BẢO DƯỠNG XUỒNG CỨU SINH:

Kiểm tra bảo dưỡng xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và thiết bị nâng hạ bao gồm các hạng mục sau:

– Kiểm tra hàng năm xuồng cứu sinh, móc nhả và thiết bị hạ xuồng

– Thử tải móc xuồng cứu sinh và thiết bị nâng hạ ở tải trọng 1.1 lần tải trọng làm việc (mỗi 5 năm)

3. BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ CỨU HỎA:

Hạng mục kiểm tra bảo dưỡng thiết bị cứu hỏa bao gồm:

– Kiểm tra hàng năm bình cứu hỏa xách tay và xe đẩy

– Kiểm tra các hệ thống chữa cháy cố định CO2, Bột khô, Foam, Phun sương bằng nước

– Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động

– Thiết kế, lắp đặt các hệ thống cứu hỏa

– Phân tích mẫu chất tạo bọt

4. BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ  AN TOÀN KHÁC:  

 – Kiểm tra, bảo dưỡng các loại thiết bị thở, bình thở : SCBA, BA, EEBD

– Kiểm tra, bảo dưỡng các bộ quần áo chống mất nhiệt

– Kiểm tra bảo dưỡng các bộ thiết bị lặn

– Kiểm tra bảo dưỡng các bình oxy y tế

– Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống cẩu trên tàu : Cẩu hàng, cẩu thực phẩm

– Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống giám sát khí ga